Yayınlar

Makale/Tezler

Özer-Danış, G., Karakılıç-Üçer,H., Sümbüloğlu, İ. ve Üneri, Ö.Ş. (2021). Çevrimiçi ortamlarda Grup Terapileri (A.Kayır ve H.Karakılıç-Üçer, ed.) Epona_Psike Yayıncılık: Ankara. (basım aşamasında)

Özer-Danış, G. (2019) Psikolojik danışmanlar için terapötik ilişki eğitim programının geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması. Ankara Üniversitesi, yayımlanmamış doktora tezi.

Özer-Danış, G. ve Üneri, Ö.Ş. (2017). Psikodramanın az bilinen yüzü: Monodrama. Klinik Psikiyatri; 20, 238-242.

Özer-Danış, G. (2015). Kronik Hastalıklarda Muğlak Kayıplar: Meme Kanserli Bir Grup Kadınla Yapılan Psikodrama Çalışması. Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Dergisi.

Özer-Danış, G. (2011). Meme Kanseri Olan Kadınlarda Travma Sonrası Büyüme: Psikodramatik Bir Yaklaşım. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikodrama Yeterlik Tezi, Ankara.

Özer-Danış, G. (2009). Öz-Belirleme Kuramı Çerçevesinde İhtiyaç Doyumu, İçsel Güdülenme ve Bağlanma Stillerinin Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarına Etkileri. Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lİsans Tezi.

 Kitap Bölümü Çevirileri

Değişen Dünyada Sosyodrama adlı çeviri kitapta “Sosyodramada Brezilya Çağdaş Modeli” adlı bölümünün çevirisi (basım aşamasında)

Psikodramada Süpervizyon (2016) adlı çeviri kitapta “LA VERVEİNE’DE SÜPERVİZYON” bölümünün çevirisi

Travmadan Sağkalanlarla Psikodrama (2013) adlı çeviri kitapta “KISA PSİKODRAMA VE YAS” bölümünün çevirisi

Psikodrama Rehberi (2013) adlı çeviri kitapta “PROTAGONİST” adlı bölümün çevirisi